شعف هو

نکته ها و دیدگاه هایی پیرامون خدا و انسان

فراخوان

این وبلاگ برای همیشه

 

 تعطیل اعلام می گردد.

 

دوستان عزیز لطفا به

 

وبلاگ رهیافت

 

مراجعه فرمایند!

 

kmn61.blogfa.com

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 10:58  توسط بابک میم  | 

نکته

دعا و نیایش از درون به انسانها نیرو می بخشد
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مرداد ۱۳۸۹ساعت 21:51  توسط بابک میم  | 

نکته

اخلاق یعنی شکوفایی حقیقت درون آدمی

 

که بذرآن راقادرمتعال کاشته است

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم مرداد ۱۳۸۹ساعت 16:40  توسط بابک میم  | 

رهیافت

 استادالهی (ره):

روح رحمانی اگربا دودسیاه هوی وهوس نفسانی پوشیده شود.دیگرتجلی آن ذره

خداوندی که دراوست نمایان نمی گردد.انسان به هر نسبتی توانست خودش را از

هوا و هوس نفس دور کند و به عوالم انسانیت و عاطفه نزدیک کند به همان نسبت

کامل است‌ ... انسان کامل، شخصی است که آنچه در حق خود می ‌پسندد، در حق

دیگران عمل کند، و آنچه برای خود نمی‌ پسندد، برای بقیه هم دفاع کند. این، گفتنش

آسان است، ولی در عمل بسیار مشکل است... باید ۲۴ ساعته خودش را کنترل کند و

قاضی خود باشد.» (آثارالحق)

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام تیر ۱۳۸۹ساعت 13:38  توسط بابک میم  | 

مهارتهای زندگی - دیدگاه

ویلیام جیمز(فیلسوف آمریکایی):

ما درمورد توانایی هایمان آگاهی کامل نداریم وتنها ازبخش کوچکی از منابع

ذهنی وجسمی خود استفاده میکنیم .به همین دلیل انسان به طور کلی در محدوده

بسیارکوچکی از گستره عظیم توانایی های خود زندگی میکند. او قدرت های بسیاری

دارد که بخاطر عادت هایش نمی تواند ازآنها بهره بگیرد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم تیر ۱۳۸۹ساعت 15:47  توسط بابک میم  | 

سکوت: خاموشی درونی

کسانی که با سکوت درونی خویش آشنا می شوند

 به دنیای بی مرزوناشناخته ودمادم جدیدی قدم می گذارند که یک

لحظه ی آن

را با تمام اوقات

 دنیای شناخته شده عوض نمی کنند

انسان با ارتباط با سکوت درونی خویشتن است که به کشف

 ناشناخته ها می رسد .عشق ارتباط درونی انسان با خویشتن

است وعقل ارتباط بیرونی انسان

درگریزازخویشتن . عشق کشف خویشتن است اما عقل

فراموشی خویشتن بیداری واقعی انسان بیداری او ازخواب غفلت

است و بیداری ازخواب روزمره ازغفلتی به غفلت دیگر غلطیدن است

بیداری یگانه گنج سعادت بشری ست جزآنکس که ازخواب جهل بیدار

می شود هیچکس نمی تواند درخواب آلودگی بیداری دیگری را درک

کند

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 23:48  توسط بابک میم  | 

راه غمگینی وراه شادمانی....اشو..مردبه یادماندنی

تو هر لحظه بر سر دوراهي قرار داري: راه غمگيني و راه شادماني. انتخاب راه به تو

بستگي دارد. روزي عارفي در حال احتضاربود و مريدانش از او درخواست كردند:

" استاد! اينك زمان آن است كه راز را با ما در ميان بگذاري. در مدت پنجاه سالي كه

در كنار تو بوديم هيچگاه تو را حتي لحظه اي كوتاه افسرده و غمگين نديديم. پدران و

پدر بزرگهاي ما مي گفتند شما در جواني بسيارعبوس و جدي بوديد. بعدها چه پيش امد

كه اينچنين شاد و خندان شديد؟ " مرشد درپاسخ گفت: " پدران و پدربزرگهاي شما راست

مي گفتند. من تا قبل از سي سالگي شخصي عبوس و جدي بودم. سپس صبحي از صبحها

وقتي از خواب بيدار شدم با خود انديشيدم: من چكار دارم مي كنم؟ چرا اينهمه غمگين هستم؟

چرا انرژي هايم را اينگونه هدر مي دهم؟ از امروز براي تنوع هم كه شده بايد راه ديگري

راامتحان كنم. از آنروز راه شادماني را بر گزيدم. از آنروز هر صبح پس از اينكه از

خواب بيدارمي شدم از خود مي پرسيدم: امروز مي خواهي چه كني؟ آيا مي خواهي،

غمگين، عبوس وناراحت باشي يا اينكه مي خواهي خوش و خندان باشي؟ ومن هميشه

راه شادماني برمي گزيدم.ازآنروز بود كه شاد و خندان شدم. "من كاملا با اين مرد، موافقم.

او درست مي گويد. فقط مساله انتخاب كردن در ميان است. پس از همين فردا راه شادماني

را در پيش گير- تو به اندازه كافي جدي و عبوس بوده اي. يا اصلا مي تواني از همين حالا

شروع كني. لازم نيست تا فردا منتظرباشي. كسي چه مي داند؟ شايد فردايي وجود نداشته

باشد. راه شادماني در پيش بگير و از من بشنو، آنرا دوست خواهي داشت.

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 20:20  توسط بابک میم  | 

مهارت های زندگی - از: اشو . مردبه یاد ماندنی

خلاقیت : بوی خوش آزادی

خلاقیت بزرگترین عصیان در عالم هستی است .برای خلق کردن باید از همه قید

وبندهارهاشد وگرنه خلاقیت تو چیزی جز تقلیدونسخه برداری نخواهدبود:

فقط یک نسخه بدل !

توفقط هنگامی میتوانی خلاق باشی که فردیت خویشتن رادریابی.تو به عنوان

بخشی ازروانشناسی عامه مردم نمی توانی چیزی خلق کنی.روان شناسی

عامه مردم غیر پویاوغیر خلاق است.چون زندگی کسالت آوری را سپری

می کند:هیچ رقص وسرود وتفریحی نمیشناسد:ازاین روی قالبی وفاقدابتکار

است.فردخلاق نمی تواندراه رفته را طی کند:بایدراه خود رادرمیان جنگلهای انبوه

زندگی بیابد.بایدتنهاگذرکند بایدازذهن توده مردم(ازروانشناسی عامه مردم )

مبراومتمایزباشد.ذهن جمعی پست ترین ذهن در دنیاست - حتی افراد به

اصطلاح احمق هم از حماقت جمعی برترند-اماهمین جمع گرایی ازبازاررشوه

گرمی برخورداراست به این معنا که فقط برای افرادی احترام وافتخارقائل است

که مصرانه راه ذهن جمعی راتنهاراه صحیح بدانند.درگذشته افرادخلاق - نقاشان.

موسیقی دانان.شاعران.مجسمه سازان - صرفاازروی ضرورت محض مجبور بودند

ازحسن شهرت واحترام چشم بپوشند.آنهامجبوربودند زندگی سنت شکنانه ای

را درپیش بگیرند- زندگی یک خانه به دوش - این تنهاراه ممکن برای بروز وظهور

خلاقیت آنان بود.درآینده دیگر لزومی به این کارنیست.

اگرمرادرک کنیدوحقیقت نهفته درگفته های مرابادل وجان احساس کنیدآنگاه

درآینده هرکس می تواندبه عنوان فردی شاخص زندگی کند.دیگرنیازی به زندگی

سنت شکنانه نیست.زندگی سنت شکنانه محصول فرعی یک زندگی جزمی .

متحجروقراردادی است که آبرودرآن حرف اول را می زند.

تلاش من اینست که بانابودساختن ذهن جمعی تک تک افرادرا آزادسازم

تابتوانندخودشان باشند.به این ترتیب دیگرمشکلی برسرراه نخواهدبود:آنگاه

هرکس می تواندهرطوردلش خواست زندگی کند.درحقیقت . انسانیت فقط

آن روزی می تواندبه واقع متولد گرددکه((عصیان فرد))*مورداحترام قرارگیرد.

انسانیت هنوز زاده نشده است :هنوزدردرون رحم بسر می برد.آنچه به عنوان

انسانیت ملاحظه میکنیدصرفایک پدیده بسیار مخدوش ودرهم وبرهم است -

مگرآنکه به هرکس آزادی فردی - آزادی مطلق - بدهیم تاخودش باشدوبه شیوه

خودش اعلام موجودیت کند....والبته بنحوی که مزاحم دیگران نباشد.این

بخشی از آزادی است:هیچ کس نبایدبرای دیگران سد ومانعی ایجادکند.

اماتابه امروزرسم براین بوده که همه درکاریکدیگرفضولی کنند - حتی در

چیزهایی که کاملاجنبه خصوصی داشته وهیچ ربطی به اجتماع ندارد.به عنوان

مثال وقتی توعاشق میشوی.این چه ربطی به اجتماع دارد؟این پدیده ای کاملا

شخصی است.به بازار کسب وکار چه کار دارد؟

بشریت برای رشد به بستر جدیدی احتیاج دارد - به بستر آزادی.

سنت شکنی یک واکنش بود - یک واکنش ضروری -امااگردورنمای من موفق

از کاردرآیدوبه نتیجه برسد دیگرذهن جمعی یی در میان نخواهد بودکه مردم

رازیرسلطه بگیرد.آنگاه هرکس باخودش راحت است.البته نبایدمزاحم دیگران

بود - تاآنجاکه به زندگی تو مربوط است - توبایدباشرایط خودت زندگی کنی.

فقط آن موقع : خلاقیت وجوددارد.

خلاقیت بوی خوش آزادی فردی است.


توضیحات :

*درواقع این عصیان درحکم انرزی بالقوه ای است که بایدازمجرای معین به فعل درآید.براساس گفته های آقای مطهری:پیامبران از حالت عصیان مردم استفاده میکردندواین عصیان رادر نسل جوان بوجودمی آوردند( کتاب یادداشت های استادشهیدمطهری.صفحه۲۹۴)

+ نوشته شده در  جمعه چهارم تیر ۱۳۸۹ساعت 11:52  توسط بابک میم  | 

مهارتهای زندگی - حدیث اولیا’

حضرت محمد(صل الله علیه وآله وسلم):

مهربانی کنیدتاموردرحمت قرارگیریدو

گذشت کنیدتاآمرزیده شوید. 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۸۹ساعت 14:8  توسط بابک میم  | 

مهارتهای زندگی - از: جی پی واسوانی

راه آرامش ذهن:

راه آرامش ذهن راهی فراسوی همه دغدغه هاست وغنی ترین

گنجینه زندگی است.پس گرانبهاترازهمه ثروت های دنیاست .

چنین آرامشی راهیچ کس نمی تواند ازمابرباید. هیچ فردی توان

آشفتن این آرامش راندارد. زندگی ما.هرآنچه برماروی میدهد.تحت

قوانین عمل وعکس العمل است.هرآنچه بکاریم دروخواهیم کرد

این قانون طبیعت است.آنچه امروزدریافت میکنیم حاصل اعمال

گذشته ما است .هیچ کس نمیتواند مارافریب دهد.آنچه را واقعا

به ماتعلق دارد از مابگیرد یاآسیبی به ما برساند.

هرکس دوست ونیزدشمن خویشتن است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 16:36  توسط بابک میم  | 

طی الارض

طیّ الارض در برخی مکاتب عرفانی از جمله درآیین تصوف(عرفان اسلامی) و

آیین کابالا (عرفان یهودی) به نوعی حرکت انتقالی گفته

میشود که در آن فاعل با اتکا به اراده خویش بدون حرکت در مکان منتقل می شود.

درلغت نامه نوشته شادروان علامه دهخدا در تشریح طی الارض آمده است:

 نوعی کرامت که بجای گام برداشتن و رفتن، زمین در زیر پای آدمی بتندی پیچیده شود و او به مقصد خویش هر چند دور باشد در مدتی بسیار کم رسد    

و علمای شرعی شیعه نیز در تعریف آن آورده اند:اعدام جسم و بدن در مكان اوّل، و احضار و ايجادش در مكان مقصودکه ابن ندیم نیز در تایید آن نوشته:

    و یذکر ان الارض تطوی له (میمون القداح) فیمضی الی این احب فی اقرب مده    

 در قرآن:

بسیاری از صاحبنظران در اسلام، طی الارض را ریشه در آیات ۳۸-۴۰ از نمل میدانند:سلیمان گفت، «اى بزرگان، کدام يک از شما مى توانيد کاخ او (ملکه سبا) را براى من بياوريد، قبل از اينکه آنها به عنوان تسليم شدگان به اينجا برسند» .يک عفريت از جن ها گفت، (من مى توانم قبل از اينکه تو بايستى، آن را نزد تو بياورم. من قدرت کافى براى انجام اين کار را دارم.) آن کسى که از کتاب علم داشت گفت، «من مى توانم تا چشم بر هم زنى آن را نزد تو بياورم.» هنگامى که او (حضرت سلیمان(ع)) آن را جلوى خود مستقر ديد گفت، «اين رحمتى است از جانب پروردگار من، که با آن من را امتحان مى کند، تا نشان دهد که من سپاسگزار هستم يا ناسپاس. هر کسى که سپاسگزار باشد به نفع خود سپاسگزار است و اگر کسى ناسپاس شود، پس پروردگار من به او نيازى ندارد، محترم ترين.»    

در این آیات اعتقاد بر این است که شخص در آیه سوم همان آصف ابن برخیا است، که مقام پیامبری نداشت. حدیثی از حضرت صادق (ع)انتقال تخت ملکه صبا را توسط عاصف با «طی الارض» بیان کرده است و حدیث دیگری ازحضرت باقرالعلوم(ع) قدرت عاصف بن برخیا را به دانش وی از اسامی خداوند نسبت میدهد:

اسم اعظم خداوند، هفتاد و سه حرف است. آصف بن برخیا فقط یکی از آن حروف را میدانست که توانست زمین را درهم نوردد و قبل از یک چشم بر هم زدن، تخت بلیقس را از سرزمین سبا نزد سلیمان حاضر سازد؛ و ما ائمّه معصومین هفتاد و دو حرف از آن را میدانیم. یک حرف را هم خداوند به خودش اختصاص داده و تنها نزد اوست]    

  از دیدگاه تصوف:

در برخی مکاتب تصوف، به طی الارض، «طی المکان» نیز گفته شده. در رساله قشیریه، اینگونه کرامات فقط مخصوص «اولیا الله» دانسته شده اند، و بر خلاف معجزات حضرت محمد(ص)، اکتسابی و غیر دعوی میباشند.

 سخن از طی المکان و کرامات در کتب عرفانی بسیار به میان آمده، که بطور نمونه می توان به روایات جناب ابوسعید ابوالخیر(س) و یا طریقت جناب مولوی(س) و یا داستانهای منتسب به حضرت خضر(ع) در این باب اشاره نمود. و گزارشهای زیادی در این میان میتوان در ادبیات عرفانی دید] و یا روایات دیگری را میتوان در تذکرة الاولیاء منتسب به جناب عطار نیشابوری(س)، و یا نوشته های ابن عربی(رضی الله عنه)و روایات جناب بایزید بسطامی(س) یافت.

 با اینحال، در این نوشته ها، اولیا الله، صاحبان این قدرت، کسانی اند که بر مردم پوشیده اند، و حتی خود از یکدیگر بی خبرند.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 16:19  توسط بابک میم  | 

عرفان شرق -دیدگاهی از جی پی واسوانی

 

یگانه نیاز

 آداب ومراسم رانیازی نیست.دانستن متون دینی ضروری نیست.ثروت واقتدار

هم به کارنمی آید.ریاضت جسم بیهوده است.دانش وهنرلازم نیست.یگانه نیاز

ماداشتن قلبی پاک متواضع وپرهیزکاراست قلبی که به خداتسلیم شده است

وباهرتپش میگوید:((خداوندابه تو عشق می ورزم...خداوندابه تو نیازمندم.))

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 15:55  توسط بابک میم  | 

قوانین جهانی موفقیت...از برایان تریسی

 

قانون علت ومعلول

هرچیزبه دلیلی رخ میدهد.برای هرعلتی معلولی هست وبرای هرمعلولی

علت یاعلتهای بخصوصی وجود دارد چه ارآنها اطلاع داشته باشیدچه

نداشته باشید.چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد.درزندگی هرکاری راکه

بخواهیدمیتوانیدانجام دهیدبه شرط آنکه:

۱ - تصمیم بگیرید که دقیقا چه میخواهید.

۲ - همان کاری را بکنیدکه کسانی که دراین راه موفق شده اند انجام داده اند. 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 15:41  توسط بابک میم  | 

شعر - رجز

عمریست که دم به دم علی می گویم        درحال نشاط وغم علی  میگویم

یک عمر علی  گفتم  و انشاءالله              تا  آخر عمر هم علی  می گویم

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:48  توسط بابک میم  | 

عرفان شرق - واقعیت

هیچ چیز ثابت نیست . دنیا چون رویاست . از پی سایه ها گذرا مرو.جویای

واقعیت زندگی باش !واقعیت همانا خداست .وراه خدا طریق عشق است .

عشق آتشی است که همه چیز را میسوزاند مگر خواست معبود را!

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:46  توسط بابک میم  | 

انسان شناسی - آغاز وپایان رنج وعذاب

 

رنج وعذاب ما زمانی آغاز میشود که نتوانیم اوضاع وشرایط کنونی زندگی خود را

بپذیریم .هرگاه احساس نیاز شدید برای تغییر وضع رااز سر به در کنیم دردورنج

مانیز به پایان میرسد.البته این بدان معنانیست که شماخواسته ای رااز خزانه

پر نعمت آفرینش نداشته باشیدامادر عین حال بایدالگوهایی را که از حرص و

نیاز واعتیادبرمی خیزدرها کنید.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:45  توسط بابک میم  | 

عرفان شرق - عبادتگاه درون

شما میتوانید به عبادتگاهی باشکوه برویدوساعتهابه نیایش ودعابپردازید

وبهترین پاکیهاوقداستهارا برای خود آرزوکنیدامااگرپیش ازآن درقلب خود

عبادتگاهی نساخته باشیدباهیچ نیایشی حضورقلب خودرا احساس

 نخواهیدکرد.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:44  توسط بابک میم  | 

مهارتهای زندگی - پاسخ به نفرت

 

نفرت دیگران راباعشق پاسخ گویید.عشقی که بروز

 

میدهیدبه شما بازمیگردد وارمغان آن آزادی ورهایی

 

است .عشق خود را نثار کسانی کنیدکه باشما در تعارض و

 

تخاصمندعشق ورزیدن به کسانی که شیرین ونازنین و

 

دوست داشتنی اند کار آسانی است.برای اینکه عمق عشق

 

رادرقلب خود را بیازمایید ببینید چقدرآنان را که تحملشان

 

برایتان دشواراست دوست دارید..عشق خودرانثارکسانی

 

کنیدکه ظاهرادربرابرشماصف آرایی کرده اند شیوه زندگی

 

ایشان را ارج نهاده وآن را موهبتی برای خود تلقی کنید.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:43  توسط بابک میم  | 

خدا شناسی - دیدگاه

 

کسانی که با تمرکز به ذهن ژرف تر شهودی به عشق وخرد الهی

 

متصلند درونشان  خزانه بیکرانی ازعشق است ودیگرهیچ .واین

 

تنها تفاوت بارزآنها با افراد معمولی است .

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:40  توسط بابک میم  | 

خداشناسی- موهبت اشک

 

موهبت اشک

 

غنی ترین موهبتی که میتوانیم به خداتقدیم کنیم موهبت اشک

 

است اشک های عشق اشتیاق و آرزومندی به خداست دریغا!

 

که برای چیزهای زوال پذیر(برای سایه ها)اشک میریزیم پس چه

 

هنگام می آموزیم برای خدا که یگانه واقعیت زندگی است اشک

 

 بریزیم؟

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:37  توسط بابک میم  | 

خدادوستی - نیایش

 

نیایش:

 

خدایا قلبم تشنه نور وعشق توست هرروز به افکار وآرزوهایم بیا!

به رویاهایم در خنده هایم واشک هایم .از سر رحمتت در

فراموشی هایم پدیدار شو!به عبادتم به کار زندگی و

مرگم بیا   از سر لطف وعشق با من باش

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:35  توسط بابک میم  | 

خدادوستی - ره گشا

برای گشایش کارهای مشکلهشت بار بخوانید:

 

ای آنکه بملک خویش پاینده توئی/درظلمت شب صبح نماینده توئی

 

کارمن بیچاره قوی بسته شده/بگشای خدایا که گشاینده توئی

 

به جهت حصول مقاصد ومطالب مجرب و آزموده است

 

(( از:رباعیات حضرت سلطان ابو سعید ابوالخیرمیهنه(قدس سره) ))

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:33  توسط بابک میم  | 

انسان دوستی - دیدگاه

 

هریک از ما برای کمک به همنوعان خویش دراین سیاره

 

به تساوی مسئول است .نوعدوستی جهانی یعنی ضمن احساس

 

رضایت وشادکامی اززندگی بخواهیم خدمتی مثبت به جهان و

 

همنوعان خویش ارائه دهیم عطایای کائنات رابا آنان قسمت

 

کنیم وبرای رفع مسایلشان آستین ها را بالا بزنیم.مشارکت جامع

 

وجهانی مانجات بشریت راتضمین میکندوبهترین پایه واساس

 

 برای صلح جهانی به شمارمیرود.

 

    ((((جناب دالایی لاما)))

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:32  توسط بابک میم  | 

مهارتهای زندگی-ده فرمان

 

ده فرمان برای حرمت به خویشتن

از : دکتر کاترین کاردینال

 

اول:باآنان که موجب میشوند درباره خودت احساسی نامطلوب

 

داشته باشی نشست وبرخاست مکن.

 

دوم:نکوشید رفتار نابجای افراد را کنترل کنید.

 

سوم:باآنان که از خودت نامتعادل ترند معاشر نباش.

 

چهارم:همه روزهای عمرت به جسمت اعتماد کن(ذهنت به تو

 

خیانت می کند).

 

پنجم:همواری مجازی ((نه))بگویی‌.نظرت را تغییر دهی و

 

احساس واقعی ات رابیان کنی.

 

ششم:آنچه به خود روا مداری به دیگران نیز روا مدار.

 

هفتم:نباید بیش از توانت ایثار کنی.

 

هشتم:آنچه دیگران درباره ات می اندیشندچندان

 

اهمیتی ندارد.

 

نهم:هرجاکه هستی ضیافت آنجاست.

 

دهم:همه روزهای عمرت باید خود را تحسین کنی

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:30  توسط بابک میم  | 

خداشناسی-لیلی ومجنون

 

 

یک شبی مجنون نمازش را

 

شکست/بی وضو در کوچه

 

لیلا نشست/ عشق آنشب

 

مست مستش کرده بود/

 

مست از جام الستش کرده

 

بود/گفت یارب از چه خارم

 

کرده ای /برصلیب عشق

 

دارم کرده ای /خسته ام

 

زین عشق دلخونم نکن /

 

من که مجنونم!!تومجنونم

 

نکن/مرد این بازیچه دیگر

 

نیستم /این تو ولیلای تو .

 

من نیستم!!/گفت ای دیوانه

 

لیلایت منم/دررگت. پنهان و

 

پیدایت منم / سالها باجورلیلا

 

ساختی!/من کنارت بودم و

 

نشناختی!

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:26  توسط بابک میم  | 

خداشناسی-دوای هردردی

دوای هردردی راخدایا از تو میخواهم :

 

در هر شرایط زندگی بیایید از خدا تشکر کنیم. بیایید این شکر گذاری را

 

به صورت یک عادت در آوریم . در هر گام ودر هر کار .خدا را

 

شکر کنیم .حتی در میان ترس ونومیدی . تشویش واضطراب. ناراحتی و

 

افسردگی . بگذاریم که این کلمات ازاعماق قلبمان برخیزد:

 

((خدایا متشکرم . خدایاتو راسپاس می گویم))

 

 وآنگاه از آرامشی شگفت انگیزلبریز خواهیم شد.وقتی که در تمام

 

اوقات -تلخ وشیرین -ازخدا تشکر میکنیم . نردبانی از آگاهی وعشق

 

برای خود میسازیم که مارا به قله آرامش رهنمون خواهد کرد

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:21  توسط بابک میم  | 

خداشناسی-حدیث مولا

 

حضرت مولا علی (روحی وارواح العالمین لتربته الفدا):

 

بزرگترین گناه ترس است

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:20  توسط بابک میم  | 

انسان شناسی- زیبایی

زیبایی:

 

برای اینکه حقیقتا زیبا شویم باید:

 

۱- زندگیمان سرشارازپاکی وراستی باشد.

 

۲- جویای حقیقت باشیم.

 

۳- دچار خشم وحسد نشویم.

 

۴- درهمه حال لبخند بزنیم ومتبسم باشیم .

 

۵- به تهی دستان واز پاافتادگان یاری

 

 رسانیم.

 

از: جی پی واسوانی

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:18  توسط بابک میم  | 

مهارتهای زندگی-سی ویک راز شاد زیستن

 

سی ویک راز شاد زیستن

 

ازدیدگاه : جی دونالد والترز

 

۱ - راز شادی در لذت پاک بردن از چیزهای ساده است.

 

۲ - راز شادی دراین است که وقتی کاری برای تو میکنند

 

 آن رالطفی ازجانب ایشان بدانی ودرصدد جبران برآیی.

 

۳ - رازشادی در لبخندی است که بتواند غمگینی را

 

تسلی دهد.

 

۴ - راز شادی در قلبی است که بر روی هر بیگانه ای

 

 گشوده باشد.

 

۵ - راز شادی در این است که دیگران را همانگونه که

 

 هستندبپذیری نه اینکه بخواهی آنها رادر قالب دلخواه

 

 خودت فرو کنی.

 

۶ -راز شادی در این است که شادی دیگران را شادی

 

خودت بدانی.

 

۷ - راز شادی در درک آن است که دوستی ارزشمند تر

 

ازمسائل پیش پا افتاده وارزشمندتراز سدراه شدن است.

 

۸ - راز شادی دراین است که هراتفاقی را با خونسردی و

 

آرامش بپذیری .

 

۹ - راز شادی در این است که معنای عشق را در بخشیدن

 

آن بیابی نه درگرفتن آنازدیگران.

 

۱۰ - راز شادی در قلبی پاک وخالی از کینه وخودپرستی است.

 

۱۱- راز شادی در این است که متوقع نباشی دیگران شادت

 

کنند بلکه خودت در همه حال شادباشی.

 

۱۲ - رازشادی درداشتن ذهنی آرام در طوفانهای زندگی است.

 

۱۳- راز شادی در زیستن در لحظه حاضراست نه زیستن

 

برای این لحظه.

 

۱۴ - راز شادی در رها کردن تعلقات شخصی است.این را

 

بدان که درواقع هیچ چیز به ما تعلق نداردبلکه صاحب اصلی

 

 همه چیز وهمه کس خداست.

 

۱۵ -راز شادی در این است که حرمت همه چیز و

 

همه کس را نگه داری .

 

۱۶ - راز شادی در قلبی فروتن وخالی ازغرور است.این را

 

بدان که ارزش هیچ کاری جاودانه نیست.

 

۱۷ - رازشادی دراین است که شنونده خوبی باشی و

 

قابل اعتماد.

 

 ۱۸ - راز شادی در احساس حضور خداست درهمه جا

 

 ودرهمه چیز.

 

۱۹ - راز شادی در این است که (با) دیگران بخندی

 

نه(به) دیگران . 

 

۲۰ - راز شادی در مهر ورزیدن است.دیگران را بخشی

 

 از وجودخودت بدان .

 

۲۱ - راز شادی در این است که درانجام هر کاری اراده

 

قوی وشادی را فراموش نکنی .

 

۲۲ - راز شادی دراین است که بیشتر مایل به یاد گرفتن

 

باشی تایاددادن.

 

۲۳ - راز شادی در این است که درمسایلی که برای

 

 دیگران رقابت آمیز ومهم است حتی اگر برای تو اهمیت

 

نداشته باشدعلاقه نشان دهی وپیروزی آنها را تبریگ بگویی.

 

۲۴ - راز شادی در درک آن است که دوست داشتن دیگران

 

 والاترین وظیفه هر انسان است.

 

۲۵ - راز شادی دراین است که نه فقط با لبها بلکه بادل و 

 

چشمانت هم بخندی.

 

۲۶ - راز شادی در این است که به جای توقع کمک از دیگران

 

 تو به آنهاکمک کنی.

 

۲۷ - راز شادی در این است که ایمان دیگران رانسبت به خودو

 

ارزشهای والایشان تقویت کنی.

 

۲۸ - راز شادی در این است که از وجود سختی های زندگی

 

 شاکر باشی زیرا آنها به تو ادراک وتعقل میبخشند .

 

۲۹ - راز شادی در این است که احساس(من)و(مال من) رااز

 

 خود دور کنی.

 

۳۰ - راز شادی در قلبی است که به روی همه انسانها گشوده

 

 تاآنها برادرانه وخواهرانه به درون راه دهد.

 

۳۱ - راز شادی در دوست داشتن وابرازصادقانه احساسات است.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:13  توسط بابک میم  |